خبرگزاری شبستان

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

الخميس ١٠ رمضان ١٤٤٢

Thursday, April 22, 2021

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

سرویس : قم - زمان :   ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۰۸:۱۰ شناسه خبر : ۱۰۴۳۱۶۰
حجت الاسلام والمسلمین ملایی:
امام زمان (عج) هم منتظر ظهوراست
حجت الاسلام و المسلمین ملایی در خصوص انتظارفرج امام زمان (عج) گفت: امام عصر(عج)با اِذن خدا از چشم ﻣﺮدم ﻏﺎﻳـﺐ و در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ایشان ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد.

حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن ملایی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم گفت: ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺳﺒک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد حضرت ﻣﻬـﺪی ﻣﻨﺘﻈـﺮ(عج) چنین روﻳﻜﺮدی را در زﻧﺪگی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺒکی زﻧﺪگی می ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎ در ادﻋﻴﻪ و زﻳﺎرات ﺣﻀﺮت ﺑﻘﻴهﷲ -ﻛﻪ ﻣﺮجعی ﺑﺮاي آﮔﺎهی ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی اوﺳـﺖ - واﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ از ﻃﺮفی ﻣﺠﺎﻫﺪ (اﻟْﺠﺤﺠﺎحِ اﻟْﻤﺠﺎهد) و از سویی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﺧﻮدﺷﺎن، ﻣﻌﺮفی می کنیم.

 


مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت قم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ خاطرنشان کرد: در دﻋﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻳﺐ ﭼﻬﺎرم اﻣﺎمﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳـﻴﺪه و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت: «اللَّهُمَّ ﻋﺮﱢﻓْﻨﻲ ﻧَﻔْﺴﻚ ...» آﻏﺎز می ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ می ﮔﻮﻳﻴﻢ: «...ﻓَﺒِﺈِذْﻧﻚﻏَﺎبﻋﻦْ ﺑﺮِﻳﺘﻚوأَﻣﺮَك ﻳﻨْﺘَﻈﺮ؛... و ﺑﺎ اذن ﺗﻮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﺎﻳـﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد».

 

وی افزود: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺸﻲ از دﻋﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺣﺎل ﻗﻨﻮت آﻣﺪه اﺳﺖ:« إِنّا ﻟﻐَﻀَﺒِﻚﻏَﺎﺿﺒﻮنَ و إِنّا ﻋﻠَﻲ ﻧَﺼﺮِاﻟْﺤﻖﱢ ﻣﺘَﻌﺎﺻـﺒﻮنَ وإِﻟَﻲ وُرُود أَﻣﺮِك ﻣﺸْﺘَﺎﻗُﻮنَ وﻟِﺈِﻧْﺠﺎزِ وﻋﺪك ﻣﺮْتَقبونَ وﻟِﺤﻠُﻮلِ  وﻋﻴﺪك ﺑِﺄَﻋﺪاﺋﻚ ﻣﺘَﻮﻗﱢﻌﻮنَ اللَّهُمَّ ﻓَﺄَذﱢنْ ﺑِﺬَﻟﻚ واﻓْﺘَﺢ ﻃُرُﻗَﺎﺗﻪ وﺳﻬﻞْ ﺧُﺮُوﺟﻪ...؛  ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﺸـﻢ  ﺗـﻮ ﺧﺸـﻢ می ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮ ﻳﺎرى ﺣﻖ ﺗﻌﺼﺐ  می ورزﻳﻢ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎﻗﻴﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑـﺮاى  ﺑﺮآوردن وﻋﺪه ﺗﻮ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻋﺬاﺑﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا ﭘﺲ ﺑـﻪ  اﻳـﻦ وﻋﺪه اِذن ﺑﺪه و راه هاى آن را ﺑﮕﺸﺎي و ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج و ﻗﻴﺎﻣﺶ را آﺳﺎن فرما... ».

 


حجت الاسلام ملایی افزود: ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺟﻨﺒﻪ اﻟﮕﻮیی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﺧـﺪا و ﻫﺎدی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﻲ ﺑﺠﻮﻳﻴﻢ، زﻧﺪگی ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ درﻋﺼﺮﻏﻴﺒﺖ، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻣﺤﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺒک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 


وی ادامه داد: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺰبن ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺘﻦ، اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج)  را ﻛﻪ « ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﺓ » و ﭼﺸﻤﺎن ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﺮوردﮔـﺎرﻋﺎﻟﻢ درﻣﻴﺎن انسان ها اﺳﺖ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و دﻋﺎی ﺧﻴﺮ او را ﻧﺼـﻴﺐ ﻛﺴـﺎنی ﻛﻪ زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒک زﻧﺪگی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

 

این کارشناس  مهدویت در پایان عنوان کرد: در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن(عج) ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدار را ﺑﺎ ﻧﻴﺎﻳﺶ و دﻋﺎیی ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷـﻴﺪه  نمی ﻣﺎﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻪ داری می ﻛﻨﻴﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎي دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻪ درﮔـﺎه الهی آراﻣﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ آن آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

پایان پیام/694

نظرات

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

نظرات ارسال شده

سرخط خبرهای سرویس

نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین: 

خودسازی و تهذیب نفس از فیوضات درک ماه مبارک رمضان است  

نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: از جمله برکات و فیوضات ماه مبارک رمضان، خودسازی و تهذیب نفس است. 

اخبار برگزیده شبستان